มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ
Spread the love

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ ลดอัตราว่างงานหลังจบการศึกษา

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ

วันนี้ (11 มกราคม 2565) คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี (มสธ.) เข้าพบนายชนธัญ  แสงพุ่ม รองเลขาธิการ   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. โดยหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษายังต่างประเทศ และหารือการสนับสนุนให้มีหลักสูตรปริญญาคู่หรือปริญญาควบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองและลดอัตราการว่างงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ

ที่ประชุมได้มีการหารือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาไทยจากต่างประเทศ ทั้งที่ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองจาก ก.พ. และสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแต่  ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.  อีกทั้งผู้เคยศึกษาในต่างประเทศแต่ไม่สำเร็จการศึกษา  โดยให้นักศึกษาดังกล่าวที่สนใจเข้าสมัครเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตร  ความร่วมมือของ 2 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย เพื่อลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะเห็นว่าหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ภาคการทำการเกษตร เนื่องจาก ศอ.บต. มีนโยบายขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง อีกทั้งด้วยสภาพภูมิอากาศและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรที่มีคุณภาพอีกด้วย

มสธ. หารือ ศอ.บต. เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตรแก่ น.ศ.ไทยจากต่างประเทศ

สำหรับ ศอ.บต. มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมียุทธศาสตร์    การพัฒนาผลิตผลกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2565-2570 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่การจัดการผลิตผลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าผลไม้ 5 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้า พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการตลาดผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการผลิตผลไม้ครบวงจร พัฒนาเครือข่ายการตลาดและระบบโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment