ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ

ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ
Spread the love

ศอ.บต. นำคณะเจ้าหน้าที่ DSI เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกลือหวาน จังหวัดปัตตานี พร้อมเตรียมผลักดันให้มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดย นางนฤมล  แก้วมุกดากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นำ นางสาวนฐพร  บุญยะกร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) นางสาวนุชชรี  เปลี่ยนแสงสี นายกสมาคมนางฟ้าใจดี และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเกลือหวาน และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาเกลือบานา ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมประสานความร่วมมือ พร้อมหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกลือหวาน จังหวัดปัตตานี

ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ

นางรอฮานิง  กรูแป รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาเกลือบานา เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว่า 600 ไร่ ที่ประชาชนยังคง ทำนาเกลือ จากเดิมที่นี้มีพื้นที่จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในตำบลตันหยงลุโล๊ะและตำบลบานา ส่วนใหญ่ การทำนาเกลือสามารถทำได้ช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน โดยเกลือที่นี่เป็นเกลือที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณภาพดีแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากใช้น้ำกร่อยที่ผ่านการผสมกับระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดจากอ่าวปัตตานีมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้กรรมวิธีที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมกว่าที่อื่น เนื่องจากมีความเค็มน้อยกว่าเกลือสมุทร มีปริมาณไอโอดีนสูงกว่า ประกอบกับมีแร่ธาตุที่อาจตกค้างน้อยกว่า จึงนิยมนำมาเกลือหวานบานามาใช้หมักปลา ทำน้ำ บูดู ทำปลาแห้ง ดองผัก ผลไม้ ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติ พิเศษคือจะไม่ออกรสขม และหากนำมาทำสะตอดอง จะได้ความกรอบ มัน เนื้อไม่เละ นอกจากนี้ยังได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เกลือขมิ้นใช้ประกอบอาหาร เกลือพริกไทยดำบานา เกลือหวานบานา เกลือบานาสปาขัดผิว เป็นต้น เพื่อผลิตส่งให้กับร้านค้าในพื้นที่ และจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์อีกด้วย แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถผลิตเกลือได้เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากสภาพอากาศในภาคใต้ที่มีฝนตกชุกหลายเดือน กำลังในการผลิต ไม่สามารถสานต่ออาชีพได้ รวมทั้งปัญหาด้านการขอรับรองมาตรฐาน อย. อยากให้หน่วยการภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เกลือบานาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ

ด้านผู้อำนวยการส่วนป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI กล่าวว่า การลงพื้นที่มาในครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือหวานในพื้นที่ตำบลบานา เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้ง ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายเกลือหวานบานา โดยในการเพิ่มมูลค่าของเกลือหวานควรมีการสนับสนุนและนำเสนอความเป็นมาด้านภูมิปัญญาของชาวบ้าน หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตมาใช้ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมผลักดันให้เกลือหวาน จังหวัดปัตตานี มีตลาดรองรับทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี

ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ ผลักดัน เกลือหวาน ปัตตานี สู่ตลาดในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการลงพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศอ.บต. จะร่วมบูรณาการความร่วมมือ และจะมีการหารือกันอีกครั้ง รวมถึงจะมีการดำเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อถอดบทเรียนแก้ไขปัญหา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในโอกาสต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts