นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)

นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)
Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน  2564 เวลา 10.00 น.   นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)
 
นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)
 
 
โดยนายปเวษ  เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมพิธีเพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ  เพื่อแสดงว่าท่าอากาศยานหาดใหญ่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 
นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)
 
พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังได้รับมอบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม “Safety เก้าเดือนเก้า” จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
การจัดทำการสนทนาเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Talk)
และการจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ณ ห้องแมคโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP) นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ.(ปร.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ(Good Labour Practices : GLP)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts