เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน”

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน”
คาดลองกองอีกกว่า 5 พันตัน พร้อมกระจายสู่ผู้บริโภคผ่านกระบวนการบริหารจัดการผลไม้ที่ดี

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน”

วันที่ 7 กันยายน 2564  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอจากกรมการปกครอง กรมที่ดิน และ สำนักงานเกษตร ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. เดินทางไปสวนลองกองในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 ไร่ ซึ่งเป็นสวนลองกองตัวอย่างในการนำร่องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของนายธีรชัย คงทอง เกษตรกรตัวอย่าง เพื่อเยี่ยมชมผลผลิตและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนนำร่องไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

และในโอกาสนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้นำคณะร่วมกันตัดช่อลองกองภายในสวน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมกับซื้อผลผลิตลองกองจากสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลลองกองจะมีรสหวาน หอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยถือว่าลองกองสุไหงปาดีไม่แตกต่างไปจากลองกองตันหยงมัสของจังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเนื่องจากแร่ธาตุในดิน นอกจากนี้คณะฯ ได้ร่วมกับลำเลียงลองกองไปยังสถานีรถไฟสุไหงปาดี เพื่อนำผลผลิตขึ้นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปยังปลายทางในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวถึงผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในปีนี้ผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด 17,000 ตัน ปัจจุบันระบายออกสู่ตลาดไปบ้างแล้ว ยังคงเหลืออีกกว่า 5,000 ตัน ที่ยังคงรอการระบายออกสู่ท้องตลาด ซึ่งราคาในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรรับได้ยังไม่ถึงกับราคาตกต่ำ ส่วนด้านการบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่สถานีรถไฟสุไหงปาดีนั้น ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในระดับประเทศมีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้คอยตรวจสอบและดูแลในภาพรวม ส่วนในระดับชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมายัง ศอ.บต.โดยตรง ให้เติมเต็มการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึงการบริหารจัดการนำผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ออกสู่ตลาดโดยเร็ว ซึ่งต้องขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้เปิดให้บริการขบวนขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การบริหารจัดการเรื่องผลไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถกระจายออกสู่ท้องตลาดได้ตามความต้องการของผู้บริโภค

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts