TTM จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่1/2564

Spread the love

วันพุธ  ที่  7  เมษายน   พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  นายวรณัฎฐ์  หนูรอต  รองผู้ว่าฯ สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 90 คน

ตามระเบียบวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2563   และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาษีและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2564 

นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชุพและสังคมทีทีเอ็มประจำปี 2564   พร้อมกับกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน (10,000,000) โดย50% โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา อบรมภาคฤดูร้อน การให้ความรู้นักเรียนและคนในชุมชน  ส่วนอีก 50% เป็นโครงการเพื่อสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน  โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริการชุมชน โครงการสังคมสงเคราะห์ และโครงการเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สำหรับที่ประชุมได้มีมติเรื่องติดตาม กรณีการไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงปี 2549 – 2553 มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด  และมอบหมายให้ บริษัทฯพิจารณาดำเนินการในส่วนของการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่รถบรรทุกผ่าน พร้อมมอบหมายให้ดำเนินการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ภาคประชาชนให้มากขึ้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง และบริษัทฯ รับที่จะดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซโซลีนธรรมชาติ ไปยังคลังสำรอง ปิโตรเลียมอากิแบมออยล์เพียงเส้นเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ติดตามการซ้อมแผนฉุกเฉินและการบำรุงรักษาระบบแนวท่อส่งก๊าซ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564  พร้อมการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 36 นิ้วโดยอุปกรณ์ Intelligent Pig  โดยวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้ส่งกระสวย Cleaning pig เพื่อทำความสะอาดท่อให้พร้อมการตรวจสอบ  และ 9 พฤศจิกายน  2563 ส่งกระสวย Intelligent Pig เพื่อตรวจสอบความเสียหาย เช่น บุบ สนิม  ความหนา การเคลื่อนตัว ความแข็งแรง และประมวลผลการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบ สภาพท่อส่งก๊าซ    ผลสรุปพบว่ากระสวยอยู่สภาพดี เยี่ยมตามมาตรฐาน ความแข็งแรงท่อ อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบความเสียหายเกินเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับผลการติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง  บริษัท ยูไนเต็ด แดนนาลิสต์ แอนด์ เด็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด  ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ผลพบว่า โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 168 มาตรการ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)จำกัด (TTM) ได้ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 168 มาตรการ  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย – มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 78 รายการ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)จำกัด (TTM) ได้ปฏิบัติตามมาตรการครบทุกายการ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะของกรรมการ  ให้หน่วยงานกลางเพิ่มเ่ติมหมายเหตุ ช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณปากคลองสะกอมและปากคลองนาทับ โดยแบ่่งทีม เป็น2 ทีม เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts