ศอ.บต. เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่
Spread the love

 

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) ที่ห้องประชุมประสงค์ สุ่นศิริ ชั้น 3 อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สล.คปต. สมช.) กรมธนารักษ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากมติที่ประชุม กพต. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มติที่ประชุมมอบหมายให้ ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้นำมติ กนพ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนและให้เสนอแผนดังกล่าวในการประชุม กพต. จึงได้เกิดการประชุมหารือในครั้งนี้ 

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อร่วมติดตามและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ให้มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยมี ประเด็นหลักร่วมพิจารณา ดังนี้ การจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และการมอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้วยการบูรณาการกับทุกส่วนในพื้นที่

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และร่วมพิจารณาการจัดหาที่ดิน การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts