มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
Spread the love

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

สุดปลื้ม มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

นายมานพ  อ่อนแก้ว นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในนามเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ในนามตัวแทนกลุ่มภาคีหน่วยอนุรักษ์ที่ 18 ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูล จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ดังกล่าว ในการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์ ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ นายมานพ  อ่อนแก้ว เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดสงขลา ปี 2556-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดย ดำเนินบทบาทและหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่เยาวชนและประชาชนตามแผนงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สผ. อย่างแข็งขัน ทั้งยังได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ลงระบบฐานข้อมูล สผ. ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกลุ่มทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ จึงนำมาสู่การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “มานพ อ่อนแก้ว” นักวิชาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts