มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”
Spread the love

 

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์

            หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน ลงพื้นที่ อ.จะนะ ออกปฏิบัติการาคสนาม ครั้งที่ 18 พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”

                ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ออกปฏิบัติการภาคสนามครั้งที่ 18 พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์ ณ หมู่ที่ 6 บ้านลิวงค์ และเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร (รพ.สต.) อ.จะนะ จ.สงขลา โดยนักศึกษาได้ลงสำรวจสภาวะชุมชนแบบเร่งด่วนในชุมชนที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำแผนที่เดินดิน และศึกษาประเด็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิวงค์ ตลอดจนออกกำลังกายร่วมกับชุมชน (กีฬาสีชุมชนและการละเล่นพื้นบ้าน) และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการประยุกต์การละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามครั้งที่ 18 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านลิวงค์”              

  นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โลกในชุมชน ตามที่แกนนำชุมชนชี้จุดปลูก (บริเวณวัดช้างคลอด และบริเวณโรงเรียนบ้านช้างคลอด) สำรวจตลาดสด ร้านค้า ร้านชำ และสภาพสุขาภิบาลทุกหมวดในชุมชน รวมถึงออกให้บริการสุขภาพในชุมชน การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ  ร้านขายชา กาแฟ ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ท่าหมอไทร พร้อมกัน” และ บริการงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริเวณสวนสาธารณะของชุมชน จัดห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันทางสุขภาพในโรงเรียน

                โอกาสเดียวกันนี้ มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและรับฟังเสียงประชาชน ประเด็นการพัฒนาสุขภาพชุมชนบ้านในปง ควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการ เน้นงานโรคไม่ติดต่อและกลุ่มอาการต่อเนื่องแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ และโครงการบริการสุขภาพแก่ประชาชน (การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ ร้านขายชา กาแฟ) นิทรรศการ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิวงค์” และ นิทรรศการ มหกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านลิวงค์ จัดบริการประเมินสภาวะสุขภาพระดับบุคคลตามแบบประเมินภาวะสุขภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts