กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปี2563

Spread the love

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม  2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้จัดพิธีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ขึ้น โดยมี พันเอกสุรชัย  เชยกลิ่น ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา   เป็นประธานในพิธี และคุณมนูญ  วุฒิ ผู้จัดการเซ็นทารา หาดใหญ่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซักซ้อมแผนในครั้งนี้

 

ด้วยนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและห่วงใย พื้นที่เศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญดังกล่าว  ดังนั้นพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ศูนย์ราชการและการท่องเที่ยว มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามาลงทุน เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้น หลายครั้งด้วยกัน 

 ด้วยเหตุนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงมอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน เพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักธุรกิจ ตลอดจนนักท่องเทียว

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ในวันนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง แต่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการซักซ้อมแผน คือการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน  ทั้งการสร้างความเข้าใจในการนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างสอดคล้องซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน  และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัตในครั้งนี้ทุกหน่วยงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts