จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงาน ดีเด่น ประจำปี 2563

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงาน ดีเด่น ประจำปี 2563

                วันนี้ (25 พ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์   เกลี้ยงเกลา    ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงาน ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายวงศกร นุนชูคันธ์  นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา และนายวรณัฎ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมทั้งส่วนราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับผลการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยกระทรวงแรงงานมอบหมายให้จังหวัด ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดละ 1 คน และบัณฑิตแรงงานดีเด่น เฉพาะจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จังหวัดละ 1 คน เพื่อประกาศเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่นของจังหวัด ให้ได้รับเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ประกอบด้วย ด้านวิสัยทัศน์ ด้านจิตอาสา ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้และความสามารถ

          โดยผลการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสมบูรณ์ ขุนรักษาพล อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ นางทัศนีย์  ดาราโชติ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา                /    ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว  วิทยา-จิรพัฒน์ /ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts