สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความร่วมมือกองทัพภาคที่ 4 ในการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม

Spread the love

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้ความร่วมมือกองทัพภาคที่ 4

ในการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) เพื่อสร้างสันติสุขชายในภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ นายอนุสรณ์  กะณะศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์สัญญา วัชรพันธุ์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4  /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมทั้งหารือถึงความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) มาปรับใช้ให้เกิดสันติสุขร่วมกันและพัฒนาสังคม ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

จากการพบปะหารือในวันนั้นนำมาสู่แนวทางความร่วมมือในการนำศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) มาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสันติสุขของพี่น้องชาวภาคใต้  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาเกี่ยวกับการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณและความร่วมมือระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กับกองทัพภาคที่ 4 ในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) สร้างสันติและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  เรื่องศิลปะและวัฒนธรรม(วัฒนธรรม) ในพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทุกหน่วยในสังคมต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม หากมีความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจจะทำให้ลดความไม่เข้าใจ และปัญหาได้อย่างมาก

สถาบันทักษิณคดีศึกษายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจ เป็นเวทีกลางของการพบปะพูดคุยในประเด็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) การอบรม การสัมมนาของผู้นำท้องถิ่นทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งจะลดการเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อย่างมาก สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณมีความสอดคล้องกับทางกองทัพภาคที่ 4 ในการที่จะพัฒนาสังคมภาคใต้ ในด้านต่างๆ  ภูมิปัญญา  ศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ทุกด้าน สิ่งดังกล่าวนี้เป็นสื่อกลางทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี เมื่อเรารู้อดีตที่เป็นรากเหง้าของตนเองย่อมจะเข้าใจปัจจุบัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่อนาคตแห่งความสงบร่มเย็นด้วยกัน

          สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2543 สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน” จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          และในปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้” จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ 8 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของหน่วยงานที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ภาคใต้ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ที่สำคัญของภูมิภาค  ทั้งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ที่สำคัญของพื้นที่ภาคใต้จะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ของพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts