จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3

          วันนี้ (16 ต.ค.63)  ที่ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี รวมถึงประชาชนชาวอำเภอนาทวี ส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

 

          พระอาจารย์ภัตร อริโย  เจ้าคณะอำเภอนาทวีได้ริเริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ครั่งที่ในปี 2561 โดยการนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิม ร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำนาควบคู่กับอาชีพอื่น และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมกันพลิกฟื้นผืนนาที่ถูกทิ้งร้างมากว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หากเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร และชุมชนได้ต่อไป

          สำหรับกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 วันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง และที่สำคัญได้สร้างความสามัคคีปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายในงานมีกิจกรรมการปล่อยปลา การดำนา และการนำสินค้า OTOP มาวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมีความคาดหวัง ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นตอนการทำนาที่ถูกต้อง พร้อมสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในชุมชนมากยิ่งขึ้น               

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว   อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts