สื่อมวลชน 5 จชต.ร่วมถอดบทเรียน แนวทางการสร้างความเข้าใจ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจ 

Spread the love

สื่อมวลชน 5 จชต.ร่วมถอดบทเรียน แนวทางการสร้างความเข้าใจ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจ   คาดมุมมองสื่อคือการสะท้อนเสียงของประชาชนนำไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้ง

วันmuj (24 สิงหาคม 2563) ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ  รองเลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางพบปะผู้เข้าร่วม กิจกรรมอบรม และเสวนาสื่อมวลชน ส่งเสริมเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางวริษา ดวงจินดา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กว่า 100 คน ให้การต้อนรับ

 

 

ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในขณะที่พบปะสื่อมวลชนว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ต้องสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และสื่อเอกชน สื่อท้องถิ่น ให้ไปในทิศทางเดียวกัน   ร่วมถึงแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยนำเอาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นที่มานำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเชื่อว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้ นอกจากยังสร้างความเข้าใจเรื่องเมืองต้นแบบที่ 4 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ด้านผู้แทนสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้สะท้อนความคิดเห็นถึงการพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจว่า อยากให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับบรรยากาศในพื้นที่ เพื่อสะท้อนรับฟังปัญหาของชาวบ้านทุกฝั่งในทุกมิติ เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาเสนอตามความเป็นจริง ทำให้สะท้อนความต้องการของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ นำไปดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้กิจกรรมอบรม และเสวนาสื่อมวลชน ส่งเสริมเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. โดยมี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (กปส.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับกิจกรรมอบรมและเสวนาสื่อมวลชนฯ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ในครอบคลุมทุกมิติ ต่อการกระจายข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ประชาชนเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ รวมถึงทำให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ณ. โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นถึงโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ทราบ ว่าความต้องการที่แท้จริงชาวบ้านต้องการจะพัฒนาพื้นที่อย่างอย่างไร และอยากให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง  นอกจากนี้ได้แบ่งกลุ่ม Work shop เพื่อนำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts