33 ปีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ยืนหยัด “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น”

Spread the love

33 ปีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
ยืนหยัด 
สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น

 

เปิดแล้ว งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 63 สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องยาวนาน 33 ปี เปิดเวทีโชว์การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พิธีบวงสรวงทวดช้าง มหกรรมโนรา หนังตะลุง อัดแน่นหลากกิจกรรม สัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา ประกวดภาพถ่าย ประกวดต้นชวนชม ประกวดของหรอยภาคใต้


                
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ จ.สงขลา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม ว่า วัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ และเป็นพื้นฐานของอารยธรรม ซึ่งหมายถึงความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี วัฒนธรรมและอารยธรรมพื้นถิ่นเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชน ท้องถิ่น และสังคมชาติ ในกระแสแห่งการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ทำให้วัฒนธรรมและอารยธรรมนานาชาติหลั่งไหลแทรกซึมเข้าถึงกันอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นสถาบันหลักในการธำรงรักษาวัฒนธรรม และอารยธรรมของชาติ และหาแนวทางในการส่งเสริมให้เลือกปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดในการรักษาความเป็นชุมชน สังคมชาติ และพัฒนาวิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับสังคมโลก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันศึกษา ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของวิถีเกษตรกร ที่สามารถยืนหยัดเป็นครัวโลกผ่านผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เป็นช่องทางให้นักศึกษาและประชาชนมองเห็นช่องทางในการเลือกสรรการประกอบอาชีพ และใช้วิถีชีวิตโดยอาศัยศาสตร์พระราชา ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง อันจะสามารถสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดี โดยธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมพื้นถิ่น โดยการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมของชาติเป็นพื้นฐาน

ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ โดยได้จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2531 นับถึงบัดนี้ได้จัดมาเป็นเวลายาวนานถึง 33 ปี กลายเป็นต้นแบบการจัดงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

อาจารย์จิรภา กล่าวอีกว่า การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์นอกจากเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ กัน อาทิ กิจกรรม    สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่นประกอบด้วย การแสดงเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ การจัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พิธีบวงสรวงและสักการะทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาว ต.เขารูปช้าง และ มรภ.สงขลา การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มหกรรมโนราและหนังตะลุงสงขลา (ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา) การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทั่วไป กิจกรรมบรรยายพิเศษและสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ กิจกรรมประกวดต้นชวนชม กิจกรรมประกวดของหรอย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา ร่วมกันจัดขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts