มรภ.สงขลา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา “กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา” 

Spread the love

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแนวทางดำเนินงานรองรับ New Normal             

                มรภ.สงขลา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา สร้างความเข้าใจบทบาทการจัดการเรียนสอนและทำกิจกรรมรูปแบบใหม่ในยุค New normal

                เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจระบบการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการดูแลนักศึกษา ตลอดจนทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา การใช้ชีวิตในรูปแบบความปกติใหม่ (New normal) ในห้วงเวลาของการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19    

               ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต บรรยายเรื่อง นโยบายและความคาดหวังในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงานวิชาการ โดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กว่า 100 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts