มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แถลงข่าว 20 ปี สู่ University 4.0

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แถลงข่าว 20 ปี สู่ University 4.0

วันนี้ 7 เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมนิพนธ์  บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (9 เมษายน 2560)  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์ อธิการบดี   ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยจ และดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกันประกาศวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปีที่ 20 สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย” ขานรับ University 4.0 พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล และการเป็น Digital University พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างแท้จริง 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  กล่าวถึง การก้าวสู่ความเป็ฯสากลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สู่ Digital University 4.0 ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นสากลทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการด้านวิชาการ โดยที่ผ่านมาเราได้เดินหน้าทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนหลายแห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน อาทิ Guangxi Normal University  และ Yunnan Normal University , Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages    ประเทศมาเลเซีย อาทิ University Utara Malaysia, University Sains Malaysia, University Teknologi MARA. Erican  College   ประเทศอินโดนีเซีย อาทิ University Muria Kudus และประเทศญี่ปุ่น อาทิ Komazawa University, Soka University ทั้งนี้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้เป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้และก้าวทันปรากฏการณ์โลกแบบก้าวกระโด พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงการก้าวสู่  Digital University ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคือ “Modern University”  นั่นคือ มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และการจัดการสมัยใหม่โดยกำหนดเป้าหมายเป็น Digital University ในปี 2562 ซึ่ง Digital University คือการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็น  Core Competency   ขององค์กรเพื่อประโยชน์ในทุกพันธกิจขององค์กร  โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning การให้บริการนักศึกษาและการให้บริการวิชาการแบบออนไลน์มากขึ้น  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งตอบรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีศักยภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า  ม.หาดหใหญ่ในทศวรรษที่ 3 จะเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่เป็นสำคัญ เช่นด้านการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นความสำคัญแบบเครือข่ายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวถึงภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า  “การพัฒนาชุมชนและบริการสังคมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาลัยฯที่ทำอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเรามีโครงการทีประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชมหลายโครงการ อาทิ ร่วมกับสนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา ่จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยม.หาดใหญ่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของน้ำตกวังสายทอง  น้ำตกวังสารธาร  ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล และถ้ำภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีโครงการโล๊ะหารโมเดล อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โครงการบริการวิชาการคาราวาน จัดการขยะ ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นต้น.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics