สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL  เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์”

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL  เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์”

                หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับวันวาเลนไทน์  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นเยาวชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 429 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 229 คน ระหว่างวันที่  3-10 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

                กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.52)  อายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี (ร้อยละ 33.33)  รองลงมา  ช่วงอายุ  24-26 ปี (ร้อยละ 32.17) และช่วงอายุ  31-35 ปี (ร้อยละ 15.15) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 85.08) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 74.83) และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา มากที่สุด (ร้อยละ 54.78) รองลงมา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 8.16 และ 7.93 ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย           ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.27 อวยพรหรือบอกรักแก่คนรักผ่าน Facebook/ Line/twitter ในวันวาเลนไทน์ รองลงมา เป็นการบอกรักด้วยตนเอง (ร้อยละ 34.13) และบอกรักผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 7.88) ตามลำดับ ส่วนสิ่งที่ต้องการมอบให้คนรักด้วยการไปรับประทานอาหาร/  ไปเที่ยว มากที่สุด  (ร้อยละ 32.94) รองลงมา การบอกรัก (ร้อยละ 26.49) และได้รับดอกกุหลาบ (ร้อยละ 16.47) ตามลำดับ   ส่วนค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์  น้อยกว่า 300 บาท  (ร้อยละ 31.98) รองลงมา  ประมาณ 301-500 บาท และ 501-1,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.34 และ 19.33 ตามลำดับ

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 21.09  เลือกดาราคู่เป็น “หมอโอ๊ค-โอปอล์” เป็นต้นแบบมากที่สุด รองลงมา คือ ตูน-ก้อย (ร้อยละ 18.75 ) และ เวียร์- เบลล่า (ร้อยละ 13.54)  ตามลำดับ  ส่วนดาราฝ่ายชาย ที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 18.01)  คือ  “ณเดชน์ คูกิมิยะ ”  รองลงมา เป็น เวียร์ ศุกลวัฒน์  (ร้อยละ 13.60) และหมาก ปริญ (ร้อยละ 6.62) ตามลำดับ    ส่วนดาราฝ่ายหญิงที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์   มากที่สุด (ร้อยละ 21.60)  คือ “ อั้ม พัชราภา”  รองลงมา เป็น ญาญ่า (ร้อยละ 15.68)  คิมเบอร์ลี่และเบลล่า  ร้อยละ 6.27 เท่ากัน   นักกีฬาฝ่ายชาย  ที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด  คือ  “ ชาริล ชัปปุยส์”  (ร้อยละ 26.10)  รองลงมาเป็น บัวขาว บัญชาเมฆ  (ร้อยละ 18.96 ) และชนาธิป สรงกระสินธุ์  (ร้อยละ 15.93) ตามลำดับ และนักกีฬาฝ่ายหญิง  คือ  หน่อง  ปลื้มจิตร์ ถินขาว     (ร้อยละ 32.42)  รองลงมา คือ รัชนก อินทนนท์  (ร้อยละ 28.57)  และพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และเอรียา     จุฑานุกาล  ร้อยละ 12.09 เท่ากัน

ส่วนนักการเมือง  ที่ต้องการไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด  คือ  “ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”  (ร้อยละ 37.11)  รองลงมาเป็น คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  (ร้อยละ 20.13 ) ทักษิณ ชินวัตร (ร้อยละ 11.95) และคุณชวน หลีกภัย (ร้อยละ 9.43)ตามลำดับ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: