สนช.จับมือ ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม พร้อมทุน 1.5 ล้านบาท

Spread the love

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม  2563  ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program   ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม  2563 เน้นผู้ประกอบการทำธุรกิจ SME and Startup

      สำหรับการอบรมธุรกิจ  SMEs และธุรกิจ Startup ความแตกแต่งบนวิถีธุรกิจ นั้นได้มีคุณอนุรักษ์  สรรฤทัย เจ้าของธุรกิจฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการค้าทางออนไลน์ให้มีผลตอบรับได้อย่างไร เห็นผลเร็วแค่ไหน และได้กำไรที่คุ้มค่า

       ธุรกิจนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของ Smart SMEs และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในเกิดการขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันของประเทศในทั่วทุกภูมิภาค สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีพันธกิจในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิตภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (new business model) จึงได้กำหนดแผนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดให้มีการดำเนินการผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการ Smart SMEs และผู้ประกอบการ Startup ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

      สนช. ได้กำหนดแผนการ “การส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้กลไกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินทั้งธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมดำเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative Startup)” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูง ด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ที่จะนำมาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ


     1. กิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมอบรม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และ Startup การทำธุรกิจนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางด้านสังคมเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) การพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ
     2. กิจกรรม คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 8 Weeks Coaching โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ตามลำดับ เพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 8 weeks coaching จำนวน 30 ราย
     3. กิจกรรม 8 Weeks coaching เป็นกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30 รายใน 2 กลุ่มรูปแบบธุรกิจ คือ Smart SMEs และ Startup โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่
22 กุมภาพันธ์ ถึง 3 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมุ่งเน้นในการให้ความรู้การวางแผนทางธุรกิจและนวัตกรรมและการให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร อย่างเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจ กำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 30 ราย จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนแล้วยังสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาท จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อีกด้วย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: