มรภ.สงขลา พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ ดึงเอกลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ แปรรูปเพิ่มมูลค่า

Spread the love

มรภ.สงขลา พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ
ดึงเอกลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ แปรรูปเพิ่มมูลค่า

                อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ถ่ายทอดงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ ดึงเอกลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ เนื้อมีกลิ่นหอม รสหวานจัด สร้างรสชาติโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภค

                ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง และ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ไปอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนมุสลิมะห์เบเกอรี่ หมู่ที่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อ.ควนโดน สำนักงานเกษตร อ.ควนโดนและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ผู้วิจัยพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของทางคณะฯ น.ส.ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ น.ส.สุรีพร วิจิตรโสภา และนักศึกษา น.ส.สุพิซฌาย์ บุญกอง น.ส.ฮาซีมี วาจิ ร่วมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ตลอดจนการบรรยายจากวิทยากรในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ โดย อ.สุเพ็ญ และ หลักการที่ดีในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ โดย ดร.อดิศรา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติทำโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ  

ด้าน อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า การผลิตโยเกิร์ตในระยะแรกๆ จะไม่มีการเติมแต่งกลิ่นรส แต่นิยมผลิตให้มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยอาจปรุงแต่งรสชาติด้วยการเติมผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ รวมถึงทำให้เกิดกลิ่นรสที่ดีแก่โยเกิร์ต ทำให้น่ารับประทานและเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะจำปาดะซึ่งถือเป็นผลไม้ท้องถิ่นของภาคใต้ มีเนื้อที่มีกลิ่นหอมและรสหวานจัดเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างรสชาติที่โดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้ ตนจึงนำจำปาดะมาแปรรูปโดยได้ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่ม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรสชาติใหม่ๆ และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จำปาดะได้อีกทางหนึ่งด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts