แบงก์ชาติหาดใหญ่จัดสัมมนา “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ”

Spread the love

 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.15-16.45 น. ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2562 เรื่อง “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ” 


การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนและบริบทการทำธุรกิจ เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบสินค้าที่ต้องการ และช่องทางการซื้อสินค้า รวมถึงสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องตระหนัก ยอมรับ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมนำพาธุรกิจเข้าสู่การปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้


งานสัมมนาวิชาการในปีนี้ เริ่มต้นรายการด้วยการสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ เรื่อง “รับมืออย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน” กีบคุณบัญชร  วิเชียรศรี  ตามด้วยการนำเสนอ มุมมองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Future Landscape) โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และจบด้วยการเสวนาเรื่อง “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสาเร็จ” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จำกัด และดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย กรรมการ บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด โดยมี คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่” และบูธให้คำปรึกษาด้านอัตราแลกเปลี่ยนจาก ธปท.


โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นที่ปรับตัวจนประสบความสาเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าฟังซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 550 คน ได้ร่วมเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและองค์กรได้ต่อไป

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: