ศอ.บต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตามแนวทาง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Spread the love

ศอ.บต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ตามแนวทาง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “เกิดมาต้องทนแทนบุญคุณแผ่น”

วันที่ (25 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ระหว่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเอก พงษ์เทพ  เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นสักขีพยาน

 สำหรับในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ให้ทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน มีแกนนำสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ ในการร่วมขับเคลื่อนการทำงาน มูลนิธิรัฐบุรุษ  และ ศอ.บต.ที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และพัฒนารวมทั้งการพัฒนาในระยะต่อเนื่อง โดยในพิธีครั้งนี้ มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการสำคัญตามดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของประเทศไทย เริ่มตั้งปี 2548 มีผลที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว 35 รุ่น และมีการดำเนินการในรุ่นที่ 36  มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 8,026 คน เพื่อมุ่งมั่นสรรค์สร้างเยาวชนต้นแบบหลายพันคนจากต่างที่มา ต่างศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แสวงหาจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสังคมแห่งความรัก ความสามัคคีและสังคมที่เป็นธรรม อีกทั้งเปิดมุมมองโลกทัศน์ของการอยู่ร่วมกันและสัมผัสตัวแบบการพัฒนาจากสังคมอื่น ผ่านการเรียนรู้และทดลองใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ทุ่มเทมอบความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส่ทำให้เห็นว่า “คนไทยทุกคนไม่เคยทิ้งกัน”และ“ผืนแผ่นดินไทยมีความรักและรอยยิ้มให้กับคนไทยชายแดนภาคใต้” โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ   นั้นจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงรักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหาที่สุดไม่ได้ และนอกจากนี้ มูลนิธิรัฐบุรุษยังเป็นองค์กรสำคัญที่ไม่แสวงหาผลกำไร และดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และจงรักภักดีของคนในชาติ ให้มีการสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมและเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุขและการกีฬา ส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณประโยชน์อื่นๆ มีเยาวชนเข้าร่วม เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นั้นได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการผ่าน คณะกรรมการร่วม ที่มีองค์ประกอบของผู้แทนจาก ศอ.บต., มูลนิธิรัฐบุรุษ, อำเภอและเครือข่ายสานใจไทยสู่ใจใต้ ระดับอำเภอ /จังหวัด โดยได้มีการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ผ่านกระบวนการรับเยาวชนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการส่งต่อสมาชิกโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ให้กับพื้นที่ อำเภอและชมรมสานใจไทยสู่ใจใต้ ระดับอำเภอ ซึ่งชมรมจะต้องมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการบริหาร สาธารณะในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงการทำงานและเครือข่ายสมาชิก ผ่านระบบการจัดการข้อมูลทั้งในระดับพื้นที่และสมาชิกเครือข่าย ครอบครัวอุปถัมภ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อสานใจคนไทยทั้งประเทศสู่ใจคนไทยในภูมิภาคใต้ตอนล่างทุกหมู่เหล่าต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts