ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2562

Spread the love

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2562

                                                         

              ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

              ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคมเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

 

รายการข้อคำถาม มิถุนายน กรกฎาคม คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 29.20 52.30 18.50 27.40 50.80 21.80 36.20 47.60 16.20
2. รายได้จากการทำงาน 25.70 49.10 25.20 24.60 45.20 30.20 36.70 51.30 12.00
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 30.40 48.90 20.70 35.60 51.30 13.10 32.60 39.50 27.90
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่น ๆ 21.50 48.30 30.20 20.70 46.80 32.50 37.80 47.50 14.70
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 33.50 49.40 17.10 31.70 47.50 20.80 49.10 40.70 10.20
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 25.10 50.30 24.60 24.70 45.90 29.40 34.70 51.70 13.60
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 25.30 52.50 22.20 27.30 55.10 17.60 32.80 54.10 13.10
8. การแก้ปัญหายาเสพติด 34.60 45.20 20.20 36.80 48.60 14.60 39.70 45.10 15.20
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 18.90 55.80 25.30 20.50 50.50 29.00 26.80 58.20 15.00
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 25.60 44.20 30.20 24.40 42.90 32.70 22.70 51.20 26.10
                       

 

  ความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม

รายการข้อคำถาม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 47.40 49.50 47.20
2. รายได้จากการทำงาน 39.10 42.60 40.80
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 50.20 47.30 49.30
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก  อาหาร และอื่น ๆ  44.60  42.20 40.60
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 51.70 52.70 49.60
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 40.20 44.60 42.60
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 45.20 42.90 44.50
8. การแก้ปัญหายาเสพติด 53.90 54.90 56.20
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 44.80 42.40 42.70
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 39.50 41.80 38.50
11. ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม 46.40 48.10 46.20

                ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนโดยดัชนีที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต  และฐานะการเงิน(รายได้หักรายจ่าย) โดยปัจจัยลบส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในอนาคต และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าสู่ฤดูมรสุมทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง รายได้ของเกษตรกรลดลงจากสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ที่ราคาตกต่ำมาก เนื่องจากผลผลิตที่ออกพร้อมกันจำนวนมากทั้งภาคใต้  อีกทั้งการส่งออกไปประเทศจีนที่มีปัญหา  ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากได้เห็นโฉมหน้ารัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์  โดยประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประยุทธ์ 2 นี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้ เนื่องจากมีรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคที่คนใต้ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจมากจำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1) นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 2) นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกอบกับเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  โดยประชาชนภาคใต้ได้ฝากความหวังกับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ ให้ช่วยพลิกฟื้นคืนความสุขให้กับประชาชนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่มีนโยบายสวยหรู แต่เป็นเพียงแค่วาทกรรมและข้อความบนกระดาษ โดยในทางปฏิบัติไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือแก้ปัญหาได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่ยั่งยืน  ในขณะที่ประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้ เพราะมองว่าทีมเศรษฐกิจส่วนหนึ่งยังเป็นคนหน้าเดิม นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม ๆ ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิม อีกทั้งไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ล่าช้า รวมถึงข้อจำกัดในฐานะการคลังของรัฐบาล

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.20 และ 36.70 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 37.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 49.10 , 26.80 และ 22.70 ตามลำดับ

                 ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมา คือ ค่าครองชีพและราคาสินค้าสูง คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ 14.70 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: