นักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมฯ เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ

Spread the love

นักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลความประพฤติดี
พุทธสมาคมฯ เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ

 

            8 นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนดีงาม เจ้าตัวเผยความรู้สึกสุดภาคภูมิใจ พร้อมเดินหน้าทำงานจิตอาสา หวังเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ 

เมื่อเร็วๆ นี้พุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 58 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา รวม 4 คน ได้แก่ นายเนติศักดิ์ คงแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา นายลาภศักดิ์ จันทร์หนู สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นายยุทธพงษ์ เส้งเซ่ง สาขาวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีนักศึกษา มรภ.สงขลา อีก 4 คน ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับพุทธสมาคมจังหวัด ได้แก่ นายปราโมทย์ กองสวัสดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายรัตนพล ทองจันทร์แก้ว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.ส.แพรวรุ่ง กายเพ็ชร์ น.ส.ชลธิชา สีสมอ่อน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

 

            นายเนติศักดิ์ คงแก้ว กล่าวว่า การเป็นพลเมืองหรือพลโลกนั้น จะมีแค่ความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้ สิ่งที่ใช้ยืนยันว่านักเรียน นักศึกษา จะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นั้น จะต้องมีการเพิ่มทักษะทางด้านชีวิตและสังคมเข้าไปด้วย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมมุ่งหวังให้คนทุกคนเป็นคนดี ขยันพากเพียร มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ในฐานะที่ตนเป็นประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 จึงปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง เพื่อนร่วมงาน เพราะการจะสอนให้คนอื่นทำสิ่งใดก็ตาม เราควรทำสิ่งนั้นให้ได้ก่อน ดั่งคำที่กล่าวว่า แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน ตนจะธำรงไว้ซึ่งความดี ความมานะ ความกตัญญู ให้สมกับการเป็นนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาที่ดี

นายลาภศักดิ์ จันทร์หนู กล่าวว่า การทำงานในทุกตำแหน่งต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการทำกิจกรรมในหลายตำแหน่งหลายหน้าที่พร้อมกันนั้น นอกจากจะมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีรู้จักการบริหารเวลาให้กับแต่ละกิจกรรมและการเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนและชีวิตของตนเองในทุกๆ ด้าน ตนคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมหรือเป็นผู้จัดกิจกรรมล้วนช่วยพัฒนาทักษะมากยิ่งขึ้น เช่น การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความกล้าแสดงออก  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ รวมถึงได้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งทั้งหมดทำให้ตนมีความภูมิใจในตัวเอง และทำให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

นายยุทธพงษ์ เส้งเซ่ง กล่าวว่า การจะเป็นนักศึกษาที่ดีได้นั้นต้องมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย ตนยึดหลักการทำความดีในการใช้ชีวิตดังคำกล่าวที่ว่า จงรักษาความดีเสมือนเกลือรักษาความเค็ม สำหรับรางวัลความประพฤติดีที่ได้รับจากพุทธสมาคมฯ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป ทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ขอปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีต่อไป ให้สมกับรางวัลที่ได้รับ

น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ กล่าวว่า รางวัลที่ได้มาถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ขอขอบคุณพระคุณผู้ที่คอยสนับสนุนจนทำให้ได้รับรางวัลนี้ ตนตั้งใจจะทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆ ในการตั้งใจทำสิ่งดีๆ ต่อไป

นายปราโมทย์ กองสวัสดิ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่าที่สุดในชีวิตที่ตนเคยได้รับมา รางวัลนี้ทำให้ตนมีเเรงผลักดันเเละเเรงใจในการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งภายนอกเเละภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมช่วยเหลือวัดทางด้านการรำ การเต้น ซึ่งตนช่วยสอนรำหรือนำเด็กๆ ไปรำอยู่บ่อยครั้ง จึงได้รับคำขอบคุณและคำชื่นชมมาโดยตลอด เป็นการทำโดยไม่หวังผลตอบเเทนใดๆ สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณพุทธสมาคมจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ที่เล็งเห็นและคัดเลือกให้ตนเข้ารับรางวัลนี้

นายรัตนพล ทองจันทร์แก้ว กล่าวว่า การได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป เนื่องจากตนเป็นเรียนทางด้านการพัฒนาชุมชน จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงเป็นแบบอย่างนักศึกษาจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน เรียนรู้ศิลปะเเละวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานขององค์การนักศึกษา รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเเละสถาบันศาสนา อย่างเช่น กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ตนไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นหน้าที่ แต่ทำเพราะมีความสุขที่ได้ทำ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณโอกาสจากอาจารย์ทุกท่านที่มอบประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยเคียงข้างกันเสมอ ที่สำคัญ ต้องขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความสุขกับทุกโอกาสที่ได้รับ

น.ส.แพรวรุ่ง กายเพ็ชร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมาก การได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบพระคุณพุทธสมาคมจังหวัดสงขลา อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสในครั้งนี้

น.ส.ชลธิชา สีสมอ่อน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นแรงสนับสนุนในการทำกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัย เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะทูตวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์โอภาส อิสโม สอนเสมอว่า งานได้เขาวิชาได้เรา” การทำงานทุกครั้งแม้เราไม่ถนัด แต่เมื่อได้ลองทำและเรียนรู้ย่อมสามารถทำงานนั้นได้ และวิชาความรู้นั้นก็ตกอยู่กับตัวเราเอง นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้บ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ทำให้ตนได้รับการปลูกฝังในการทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ และจะรักษาความดีนี้ไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts