มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่

 

                มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 สุดยิ่งใหญ่ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษา เชื่อช่วยพัฒนาบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และจังหวัดตรัง ว่า มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การบรรยายเรื่อง เรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา การคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้สื่อในยุคดิจิทัลเพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

3. ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยเรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

4. ประกวดผลงาน Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา

5. ศึกษาดูงานและศึกษาเส้นธรรมชาติทางทะเล

6. บริหารจัดการโครงการ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา และให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะงานด้านกิจกรรมและการนำเสนอผลงานนักศึกษา ผ่านทางกิจกรรมประกวดแข่งขัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดงานเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 13 และการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำนักศึกษา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรม การเปิดโลกทัศน์ด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งการจัดงานเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: