มอ.แถลงข่าวพร้อมนำกัญชามาใช้เพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์และวิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer

Spread the love

วันที่ 12 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดแถลงข่าว  ความพร้อมในการปลูก ผลิต สกัด ใช้และวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วย และโครงการ วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer 

โดยมี ผศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ 

รศ.ดร.ภก.นิมิตร  วรกุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รศ.ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผศ.ดร.วันดี  อุดมอักษร  ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ

รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  คณบดีคณะแพทย์แผนไทย  

ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมด้วยเหล่านักวิ่งและหน่วยงาน่ต่างๆ

ม.สงขลานครินทร์ ระดมศักยภาพทางวิชาการเตรียมใช้ “กัญชา” เพื่อวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์ มั่นใจมีความพร้อมตั้งแต่เริ่มปลูก การนำมาใช้เป็นอาหาร ยาและใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ ประเดิมจัดสัมมนาด้านกฎหมาย และจัดวิ่งหาทุนนำสมทบโครงการวิจัยฯ


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาเพื่อวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์ได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประชุมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นโอกาสในการใช้ศักยภาพทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การผลิตยา จนถึงการนำมาใช้ทางการแพทย์ โดยจากนี้ไปจะเห็นความร่วมมือกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอน และให้การรักษาพยาบาล รวมทั้งการวิจัยทางด้านการแพทย์ มีนักวิชาการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ ที่สามารถนำประโยชน์จากกัญชามาใช้กับผู้ป่วย โดยเบื้องต้นจะเน้นการศึกษาทางคลินิกโดยที่ศึกษาผลการลดความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และการตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะ

ในส่วนการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพืช ดินปุ๋ย และศัตรูพืช ที่จะเป็นนำความรู้จากงานวิจัยสู่การผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังฝ่ายสกัดสารสำคัญ และใช้ในด้านการแพทย์ มีสถานที่ทำการวิจัยที่เป็นโรงเรือนแบบปิด มีระบบอัตโนมัติ ควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิโดยระบบพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศ มีอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมครุภัณฑ์ครบสำหรับการขยายพันธุ์กัญชา โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์จำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆมีคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศด้านระบบนำส่ง และยาสมุนไพร มีอุปกรณ์ในการสกัดขนาดกึ่งอุตสาหกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะห์สารสกัด มีเทคโนโลยีการนำส่งยาแบบสูดพ่น และเทคโนโลยีด้านการเตรียมยารูปแบบอื่นๆ มีความรู้เรื่องการสังเคราะห์ และการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมีโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และวิจัยการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการตั้งตำรับยาเตรียม และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์

มีภาควิชาเภสัชวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาปริมาณยาหรือสารสกัดที่ถูกดูดซึม การกระจายยา การกำจัดยา การกำหนดขนาด การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาเตรียมหรือสารสกัดสมุนไพร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มีบุคลากรทีมีความพร้อม และความสามารถทางด้านการวิจัย และพัฒนาอาหารทางการแพทย์ และอาหารทางโภชนาการ มีเทคโนโลยีและเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากกัญชา และวัตถุดิบอื่นๆ ระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย รวมทั้งมีเทคโนโลยี และโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาได้นาน มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการบริโภค

นอกจากนั้นยังมีคณะการแพทย์แผนไทย ที่มีความพร้อมในด้านวิชาการในส่วนขององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรกัญชาในเชิงตำรับยา ซึ่งอาจได้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดกัญชาเพียงอย่างเดียว ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดในผู้ป่วยที่มีร่างกายเสื่อมโทรมจากโรคเรื้อรังต่างๆ จนร่างกายผ่ายผอม นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ และมีอาการปวดเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนำสู่งานวิจัยทั้งในเชิงการศึกษาผลการรักษา และศึกษาความปลอดภัย การพัฒนารูปแบบตำรับยาแผนไทยระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและการรักษา กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะมีการรับลงทะเบียนผู้สนใจที่จะรับทราบข้อมูล และความคืบหน้าในทุกด้านที่เกี่ยวกับการวิจัย และการรักษาด้วยกัญชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์หรือทางอีเมล์ หรือทางจดหมายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย และการรักษาด้วยกัญชา และประสานงานเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดหลายกิจกรรมเพื่อนำร่องสู่การปลูก ผลิต สกัดใช้ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยกิจกรรมแรกคือการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา…งานวิจัยและข้อกฎหมาย” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้อง A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา เพื่อนำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา และกิจกรรมงานวิ่ง “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” ซึ่งเป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562

สถานที่ติดต่อข้อมูลทางวิชาการด้านการทำวิจัยทางการแพทย์และการรักษาด้วยกัญชา ฝ่ายข้อมูลข่าวสารด้านกัญชา หน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail : researchmedpsu@gmail.com Web site : http://apdu.medicine.psu.ac.th

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts