จังหวัดสงขลา พัฒนาเครือประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อสื่อสารข้อมูลถึงภาคประชาชนให้มากที่สุด

Spread the love

จังหวัดสงขลา พัฒนาเครือประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อสื่อสารข้อมูลถึงภาคประชาชนให้มากที่สุด

วันที่ (17 ม.ค. 62) ที่ โรงแรมประสานสุข วิลล่า รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในด้านการผลิตข่าวการคลิปข่าว ผ่านโทรศัพท์มือถือ และการวางแผนด้านกาประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินงานพัฒนา และแก้ปัญหาของกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะกรอบการพัฒนาประเทศ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ และมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีความหลากหลาย ทางศักยภาพพื้นที่ ทรัพยากร และโอกาสการพัฒนาตามทิศทางที่เหมาะสม

ซึ่งใน การขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนการพัฒนาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบต่างๆมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงต้องมีการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เครือข่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและสื่อมวลชน เป็นกลไกและเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนา

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานและความสามารถ ในการแข่งขันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย , การผลิตคลิปสั้นเพื่อการนำเสนอข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีองค์ความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การผลิตสื่อ และการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
17 ม.ค. 2562

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: