อบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” 

 

        โดยมีนายทรงพล  ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม ทำให้การพัฒนาทุกมิติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย แนวทางดำเนินการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนไปสู่ ประเทศไทย 4.0 การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้กา้าวทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกๆด้าน คือ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารและผู้นำ  ในการจัดการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวท้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

        โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

        สำหรับขอบข่ายเนื้อหาที่กำหนดไว้ในโครงการอบรมข้างต้น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การศึกษากับการพัฒนาประเทศ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติการอบรมได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 กันยายน– 2  ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics