เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยราบรื่น ประชาชนร่วมใช้สิทธิการมีส่วนร่วมอย่างคับคั่ง

Spread the love

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยราบรื่น ประชาชนร่วมใช้สิทธิการมีส่วนร่วมอย่างคับคั่ง
ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลายมุมมองในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) กว่า 526 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ทั้งหมด บริษัท ซีคอท จำกัด
จะนำไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 526 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 7 คน
สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมนำเสนอในเวที ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงน้ำที่โรงไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือน้ำที่ปล่อยออกสู่ชุมชน การควบคุมปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชัดเจน นอกจากนี้ อยากให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจัดทำพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยากให้ กฟผ. พาผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อต่อยอดสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. อีกด้วย

          ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ในทุกข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กฟผ. มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
​         สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าวังน้อยในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี และจะถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งานในปี 2562 โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนบน
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย : นายสานิตย์ กุศลไพศาล ที่อยู่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 02-436-8747 ต่อ 2040, 2041 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร 02-436-8749 อีเมล์ : sanit.k@egat.co.th และ บริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-959-3600 ต่อ 412, 418 โทรสาร 02-959-3535 อีเมล์ : eedmail@secot.co.th จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics