มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Spread the love

มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 
มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ อธิการฯ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดกิจกรรมราชภัฏจิตอาสา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ปลูกต้นปาริฉัตร 72 ต้น สร้างบ้านปลา 72 สาย และเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ สนองพระราโชบาย “ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น”
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มรภ.สงขลา
 
นอกจากนั้น ในโอกาสมหามงคลนี้ มรภ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมราชภัฏจิตอาสา จำนวน 4 กิจกรรมประกอบด้วย การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา การร่วมปลูกต้นปาริฉัตร 72 ต้น ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย การร่วมสร้างบ้านปลา 72 สาย ณ ชุมชนบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราโชบาย “ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น”
 
 
รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “…ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี
 
 
ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มรภ.สงขลา ได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระบรมราโชบายด้านศึกษาโดยการอบรมบ่มเพาะให้นักศึกษามีคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี
 
มรภ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 
ชาว มรภ.สงขลา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิภัยและอุปัทวันตรายใด ๆ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายั่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยสืบไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics