มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.

มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.

สถาบันวิจัยฯ จับมือคณะครุศาสตร์ และ ตชด.43 จัดอบรม “การนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ถ่ายทอดความรู้ครูใหญ่และครูวิชาการเรียนรู้หลักการนิเทศอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น หวังช่วยให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (ตชด.43) จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 และห้อง Classroom 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.
มรภ.สงขลา ติวทักษะการนิเทศในชั้นเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ตชด.

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการนิเทศอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศของครูใหญ่และครูวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด และสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีครูใหญ่และครูวิชาการจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 แห่งเข้าร่วมการอบรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics