มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน “CWIE DAY” ครั้งที่ 14

Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน “CWIE DAY” ครั้งที่ 14

 

             มรภ.สงขลา ยกทีมบริหาร-เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจฯ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน “CWIE DAY” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 อว. จับมือเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน จัดงานภายใต้แนวคิดพัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

             ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    พร้อมด้วย ผศ.ธนัย ตันวานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นายเอกชัย เบ่าอุบลย์ หัวหน้างานศูนย์สหกิจศึกษา และ นางจิราภรณ์ บัวจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567   ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “THE NEXT CWIE‘s FUTURE : พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE   โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

             ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกหลักสูตรไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา

           จากการดำเนินงานโดยศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics