มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

มรภ.สงขลา อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล
Spread the love

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

มรภ.สงขลา อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

               มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ จ.สตูล สร้างนวัตกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง ควบคู่จับมือภาคีเครือข่ายสร้างการรับรู้ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดสตูล” ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล โดยมี ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีวิทยาเขตสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และการอบรมรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล และเป็นการสร้างการรับรู้ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลให้เป็นที่รู้จัก เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

           การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ภาคบรรยายด้านการจัดการท่องเที่ยว และด้านการจัดการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ประกอบด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง และวิทยากรปฏิบัติการอีก 4 คน เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรสมัยใหม่บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ร่วมด้วยศาสตร์ด้านการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและนำเอาหลักการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาต่อยอดกับการเกษตร เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรและชุมชน ทำให้เกิดการยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

มรภ.สงขลา อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

               นอกจากนั้น การอบรมที่จัดขึ้นนี้ยังสอดรับกับพันธกิจของ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ง มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ชุมชน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสม

มรภ.สงขลา อบรมจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน บนฐานศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ จ.สตูล

             ทั้งนี้ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ให้มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ “โคก” พื้นที่สูง สำหรับปลูกป่า ปลูกพืชผัก ปลูกที่อยู่อาศัย “หนอง” สำหรับกักเก็บน้ำ ใช้ในการชลประทาน “นา” สำหรับทำนาและปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตร พร้อมกับบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวบนฐานโคก หนอง นา โมเดล เป็นการเสริมสร้างโดยนำเอาหลักการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาผนวกกับการเกษตร เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรและชุมชน ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและศูนย์เรียนรู้ฯ ตลอดจนนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่าง มรภ.สงขลา กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics