นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9
Spread the love

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 5 รางวัลเวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 กวาดรวดนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การพูดส่งเสริมการเกษตร และ นวัตกรรมการเกษตร

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567  ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NUCA 2024) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 5 รางวัล แบ่งออกเป็น ระดับดีเด่น 2 รางวัล ระดับดีมาก 1 รางวัล และ ระดับดี 2 รางวัล รายละเอียดดังนี้

รางวัลระดับดีเด่น สาขาพืชศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “ผลของวัสดุเพาะกล้าต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกหวาน” ผลงานโดย นายเพียว ชัยยศ และซุฟอัม สาและ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และ นายนิติพงษ์ วรรณตัน (บจก.อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส)

รางวัลระดับดีเด่น การพูดส่งเสริมการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร นายอนิวัติ โดะโอย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จากเรื่อง “เปลี่ยนของเสียให้เป็นประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค” อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

รางวัลระดับดีมาก สาขาสัตวศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “ผลของสารเสริมในพืชอาหารหมักต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักและการกินได้ของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์” ผลงานโดย นายกฤตภาส เต็มศรี นายอนุชา เศรษฐสุข และนายฮาฟิตรี อามะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อาจารย์ผู้ดูแล น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์ และ อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ

รางวัลระดับดี นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมโพรไบโอติกจากข้าวหมาก” ผลงานโดย นางสาวสุไรณา หนุดทอง และนางสาวณัฐธิดา ทองคำ ไหม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง

รางวัลระดับดี นวัตกรรมการเกษตร เรื่อง “การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะชาร์โคล” ผลงานโดย นางสาวชลธิชา พรหมศิลา นางสาวสุทากานต์ ชูช่วย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics