“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.ซี เวลท์ฯ” พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.ซี เวลท์ฯ” พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
Spread the love

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.ซี เวลท์ฯ” พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ บ.ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ดฯ พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ เสริมศักยภาพนักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สอดคล้องความต้องการภาคธุรกิจเกษตร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.ซี เวลท์ฯ” พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด นำโดย นายชูศักดิ์ จริงจิตร ผู้จัดการทั่วไป ณ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในการร่วมกันจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.ซี เวลท์ฯ” พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ นายนิรันดร วรรณพิมพ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนการผลิต บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics