“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

Spread the love

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมโรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้  จึงร่วมกับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอฟเอ็ม 88 เห็นควรให้มีการจัด เวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชนและสังคม เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวก ทางลบ  รวมทั้งหาแนวทางข้อเสนอในการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ประชาชน เด็กเยาวชน และคนที่ไม่ดื่มสุราให้ได้รับการคุ้มครอง เพื่อยกระดับสังคม ในเรื่องมาตรการควบคุมกำกับ สร้างความปลอดภัยสงบสุขของสังคม ซึ่งต้องมีความก้าวหน้าด้วย  

โดยมี ภญ.ชโลม  เกตุจินดา  ประธานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้   นางอรุณรัตน์  แสงละออ    และ นายบัญชร  วิเชียรศรี   สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ FM 88.0 MHZ   เป็นวิทยากร ในการเสวนาครั้งนี้ 

 

ซึ่งหัวใจสำคัญของการจัดเวทีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ในระดับพื้นที่ เกิดความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว ทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และได้ทราบถึงข้อห่วงใยความกังวล พร้อมประเมินสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสุราก้าวหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกระบวนการขับเคลื่อนนำเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ในเวทีเห็นด้วยที่จะส่งเสริมสุราก้าวหน้า แต่เปิดเสรีไม่ได้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาสุราเสรีถูกพูดถึงกันมาในวงการเมือง และสังคมไทย นำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาวะเกิดความห่วงใย และมีความกังวลใจหากนโยบายดังกล่าวถูกผลักดันเข้ารัฐสภาผ่านกลไกของการเมืองและรัฐบาล หากปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเฉพาะ จำเป็นที่ต้องควบคุมในการจำหน่าย เนื่องด้วยเป็นสินค้านำมาซึ่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การเกิดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ถ้าจะมีกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไทย แต่ทั้งนี้  มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ หากแต่นโยบายสุราเสรีผ่านการพิจรณาโดยรัฐสภา จริงในอนาคต อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการหาข้อสรุปที่เป็นกลางและมาจากทุกฝ่าย เสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics