มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
Spread the love

✨🔹มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ “มหาวิทยาลัยทักษิณกับการเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”
 
✅วันที่ 2 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ “มหาวิทยาลัยทักษิณกับการเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 นายอานนท์ ภูหวังดี นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นายอับดุลวาเฮด ทักษิณาวาณิชย์ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกดสัญลักษณ์ 55 ปี เพื่อเปิดงานและเฉลิมฉลองในวาระครบรอบปีที่ 55 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
 
📌รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอทิศทางการเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้หมุดหมายมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคมของประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่งผลให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน
 
 
📌สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พิจารณามอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ท่าน จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกศิษย์เก่า ประจำปี พ.ศ.2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานตัดสิน ซึ่งมีศิษย์เก่าได้รับรางวัล 6 ราย ดังนี้
🔹1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน
🔹2. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
🔹3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรอมลี มะกาเจ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย
🔹4. คุณซีซ่า ฤทธิวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย
🔹5. ศาสตราจารย์ ดร. การุณ ทองประจุแก้ว ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น
🔹6. สิบโทอิลยาส สาดารา ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น
 
 
📌นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานมาครบรอบ 55 ปี ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานนวัตกรรมเด่น และผลงานนิสิตผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นิทรรศการการขับเคลื่อนมหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ นิทรรศการห้า สิบ ห้า โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นิทรรศการการพัฒนาตัวแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแบรนด์ “กาหลง” เป็นสินค้าเศรษฐกิจใหม่ในภาวะวิกฤตโควิด-19 จ.สตูล โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นิทรรศการเครื่องสำอางสารสกัดจากข้าวสังข์หยด โดยโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และมีการออกร้านแสดงผลงานผลงานด้านการเรียนการสอนหลักสูตรทัศนศิลป์ และหลักสูตรศิลปะการออกแบบ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรม ของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. และชมนิทรรศการของนิสิตและผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย บูธ R2m 4 บูธ บูธบริษัทมัสเซิลเชฟ ประเทศไทย จำกัด บูธบริษัทปาล์มแพคเกจจิ้ง จำกัด บูธ ELP โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics