งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม

งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม
Spread the love

งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม
งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม

           วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566     ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม จัดงานแถลงข่าว และเปิดตัว       โดยมีอิหม่าม ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ  ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของสถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม   

พร้อมด้วยฮัจญีศักดิ์กรียา  บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  และพร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ ตำราและสื่ออิสลาม ความจำเป็นแหงยุคสมัยสำหรับสังคมมุสลิมไทย โดยมี รศ.เจ๊ะเล๊าะ  แขกพงศ์    ดรง.ปริญญา  ประหยัดทรัพย์  ผศ.ดร.ฆอซาลี  เบ็ญหมัด  และ อ.อิสม่าแอน  หมัดอะด้ำ   เป็นผู้ดำเนินรายการ 

อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ 

หลักคิด และเหตุผลความเป็นมา

           สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม  จัดตั้งขึ้นโดยคณะนักวิชาการอิสลามจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาอิสลามทั่วไป ผู้นำศาสนาระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับมัสยิดร่วมกับทีมงานจากสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณภาพด้วยวิชาการ

          หลักคิดของสถาบันฯ เกิดจากความเชื่อมั่นว่า  ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญ  ซึ่งการสร้างคนคุณภาพด้วยวิชาความรู้ เป็นแนวทางที่อิสลามใช้ในการสร้างสังคมตั้งแต่ยุคแรกของการเผยแพร่อิสลาม “อิกเราะ” โองการแรกของดัมภีร์อักุรอานเป็นโองการเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้อีกทั้งในคัมภีร์อัลกรุอานมีการสาบานด้วยปากกาและเนื้อหาวิชา “นูน วัลกอละมิ วะมายัสตูรูน” และสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันแรก ๆที่ท่านนบึมุฮัมมัด ดอลฯ ได้ก่อตั้ง ก่อนที่จะมีสถาบันอื่น ๆ

          งานเขียนทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการกระบวนการสร้างสังคมคุณภาพ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมนานาอารยประเทศ แนวคิดจัดตั้ง “สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม” จึงเกิดขึ้น ในลักษณะเป็นองค์กรที่ถาวรเพื่อสานเจตนารมณ์ดังกล่าวในระยะยาว ผ่านการผลิตดำราวิชาการอิสลามมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ ที่ลุ่มลึกทางวิชาการ มีดุลยภาพ ไม่สุดโต่ง มีเป้าหมาย มีแนวทาง และเป็นระบบ ตลอดจนการแปลงานวิชาการระดับคลาสสิกอายุหลายร้อยปีในบรรณพิภพวิชาการอิสลามรวมถึงงานเขียนในประเด็นร่วมสมัยที่เขียนโดยนักคิดนักเขียนและนักฟื้นฟูอิสลามชั้นนำของโลกมุสลิมสู่สายตานักอ่านไทย และจัดทำสื่ออิสลามร่วมสมัยประเภทต่างๆ ทั้งคลิปวีดีโอ และสื่อออนไลน์ชนิดต่าง ๆ ในการสร้างสังคมคุณภาพด้วยวิชาการ เพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์ ถ้อยทีถ้อยอาศัยในสังคมสังคมพหุวัฒนธรรม

งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม


สถาบันฯ เชื่อว่า การทำงานด้านตำราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะการทำดีที่ยิ่งใหญ่และกว้างไกลไม่จำกัดพื้นที่และกาลเวลา จะมีผู้ได้ประโยชน์มากมายหลายลัานคนในนานาอารยประเทศ จากรุ่นสู่รุ่น และจะเป็นความดีที่มีผลตอบแทนระยะยาวไม่มีวันสิ้นสุด แม้ผู้ทำดีนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วเป็นร้อยๆหรือพันๆปี

วิสัยทัศน์สถาบันฯ
ผลิตตำราวิชาการอิสลามมาตรฐานเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาบนพื้นฐานการสร้างคนคุณภาพ
พันธกิจสถาบันฯ
1. ผลิตตำราอิสลามที่ตอบโจทย์ปัญหาร่วมสมัย
2. แปลตำราวิชาการอิสลามคลาสสิกหลากหลายสาขาที่ใช้อ้างอิงในวงวิชาการโลกมุสลิม
3. แปลตำรานักคิดและนักฟื้นฟูอิสลามร่วมสมัย
4. ผลิตสื่อวิชาการอิสลามร่วมสมัย

รายนามคณะกรรมการสถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม
คร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ                             ผู้อำนวยการ
ผศ.คร. มอซาลี เบ็ญหมัด                   รองผู้อำนวยการ
ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์                 รองผู้อำนวยการ
รศ.เจ๊ะเล๊าะ แขกพงศ์                          กรรมการ
ผศ.คร.นัตรุดลอฮ์ หมัดตะพงศ์           กรรมการ
ผด.คร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง      กรรมการ
อาจารย์สมศักดิ์ พิศสุวรรณ                 กรรมการ
อาจารย์อับดุลซูโกร ดินอะ                  กรรมการ
อาจารย์สุนทร วงศ์หมัดทอง               กรรมการ
อาจารย์ซอลาฮุดดิน หะยียูโซะ           กรรมการ
อาจารย์เมฆา เมฆารัฐ                          กรรมการ
อิหม่ามเอกพงศ์ ยี่หล๊ะ                         กรรมการ
อีหม่ามสมศักดิ์ หวันหละเบ๊ะ               บัญชีและการเงิน
อาจารย์อิสม่าแอน หมัดอะต่ำ              เลขานุการ

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม  บัญชีเลขที่ 020394923245

งานแถลงข่าว สถาบันผลิตตำราและวิชาการอิสลาม
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics