สถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช จุดประกายนักเรียน รร.สาธิต ก้าวสู่นักวิทยาศาสตร์น้อย

สถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช จุดประกายนักเรียน รร.สาธิต ก้าวสู่นักวิทยาศาสตร์น้อย
Spread the love

สถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ อพ.สธ.
จุดประกายนักเรียน รร.สาธิต ก้าวสู่นักวิทยาศาสตร์น้อย ควบคู่ส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา”
 
 
                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และฝึกปฏิบัติการงานประดิษฐ์การ์ดจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี และ อาจารย์อรนุช สุขอนันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
 
                รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชและส่งเสริมการดำเนินการในด้านสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการด้านสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้ร่วมสนองโครงการ อพ.สธ.โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน จึงนำมาสู่การจัดอบรมให้ความรู้อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชแก่ครูและนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจุดประกายการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เกิดขึ้นต่อไป
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics