ครุฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทยให้ 3 รร.ตชด. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทยให้ 3 รร.ตชด. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน
Spread the love

           

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทยให้ 3 รร.ตชด. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์นักเรียน ป.1-6

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทยให้ 3 รร.ตชด. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นำนักศึกษาครูลงพื้นที่บริการวิชาการ 3 โรงเรียน ตชด. จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย ช่วยนักเรียนชั้น ป.1-6รร.ตชด.บ้านประกอบออก-รร.ตชด.บ้านหินจอก-รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.นิดาริน จุลวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี และ นางนุชรี อินทรสมบัติ เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย” ระหว่างวันที่ 12, 15 และ 16 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ 43 (จ.สงขลาและ จ.ตรัง) ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และ โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของ 3 โรงเรียนข้างต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น

ผศ.นิดาริน จุลวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า คณะทำงานการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมหลายประการ อาทิ การอบรมพัฒนาครู การจัดค่ายวิชาการ และการนิเทศติดตามการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนโรงเรียน ตชด. บางแห่งมีปัญหาด้านการอ่าน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นบางคนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ มีผลทำให้ไม่สามารถอ่านรับความรู้ และเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถอ่านออกอย่างคล่องและเขียนเป็น ถึงขั้นเขียนสื่อสารได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้รายวิชาอื่นด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics