สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ สนง.วัฒนธรรม สืบสาน “เพลงโนราโหมโรง แบบฉบับครูควน ทวนยก”

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ สนง.วัฒนธรรม สืบสาน “เพลงโนราโหมโรง แบบฉบับครูควน ทวนยก”
Spread the love

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ สนง.วัฒนธรรม สืบสาน “เพลงโนราโหมโรง แบบฉบับครูควน ทวนยก” ดึงคนรุ่นใหม่ฝึกเพลงปี่สำเนียง จ.สงขลา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา สืบสาน“เพลงโนราโหมโรง แบบฉบับครูควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พ.ศ. 2553 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หนุนงบประมาณนำเด็กและเยาวชนฝึกปฏิบัติเพลงปี่สำเนียง จ.สงขลา พร้อมรับคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ สนง.วัฒนธรรม สืบสาน “เพลงโนราโหมโรง แบบฉบับครูควน ทวนยก”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เพลงโนราโหมโรง (ลงโรง) แบบฉบับครูควน ทวนยก” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง เพลงโนราโหมโรง (ลงโรง) โดย อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 อ.ชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา นายปวริศ ประวัติ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริง พร้อมประเมินผลงานของผู้เข้าอบรมโดยวิทยากรประจำกลุ่มและศิลปินแห่งชาติ ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการเล่นเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลา

นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แนวทางในการพัฒนาที่สำคัญคือสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ และเพื่อสืบสานเพลงโนราโหมโรง (ลงโรง) ให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูกแบบแผนและขนบที่ถูกต้อง มิให้เลือนหายไปโดยขาดการสืบทอด ให้ถูกต้องคงรูปแบบไว้สืบสานต่อชนรุ่นหลัง

การจัดโครงการในครั้งนี้ตนรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้จัดที่จะนำเสนอองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรู้และสืบสานเพลงโนราโหมโรง (ลงโรง) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านคงจะได้รับความรู้ทางด้านเทคนิค และวิธีการ ในการเล่นเพลงปี่สำเนียงของจังหวัดสงขลาจากท่านศิลปินแห่งชาติ และทีมวิทยากรทุกท่าน เพื่อนำไปต่อยอดทักษะต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics