มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Spread the love

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นประธานเปิดการเสวนา โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องเรียน วสก. 4301 จัดโดยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยมี อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร และ อาจารย์ ดร.สุกาญจนา กำลังมาก ร่วมนำเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับรู้และเข้าใจประเด็นปัญหาช่วยกันผลักดันให้เกิดข้อสรุปในลักษณะของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและเครือข่ายประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในอนาคต

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำหรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยทักษิณจากสถิติในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า มีผู้มาใช้บริการ ทางการแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ ด้านบริการแพทย์แผนไทย 7.90 บาท ต่อผู้มีสิทธิ UC จำนวน 47.644 ล้านคน มีผู้ใช้บริการ รวม 6.399 ล้านคน/13.202 ล้านครั้ง แยกเป็นการนวด-ประคบ -อบสมุนไพร 1.942 ล้าน/ครั้ง บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด 60,493 คน/ครั้ง ใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4.394 ล้านคน/9.089 ล้านครั้ง (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,2565) อีกทั้งในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข เน้นส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลแผนปัจจุบันการบริการการแพทย์แผนไทย จึงเป็นทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพของคนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุด

วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย

2. ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. ส่งเสริมใช้ยาสมุนไพร กระจายความรู้เรื่องยาสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักในชุมชน

4. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของบุคลากรและนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน

และวิทยาการสุขภาพอื่น ๆ

ทั้งนี้ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 6 ปี (2567-2572) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น  4  ระยะ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 310,016,130 บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละระยะดังนี้

ระยะที่ 1 (มีนาคม พ.ศ. 2567) มีการขยายพื้นที่บริการจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (80 ตารางเมตร) ไปที่อาคารทักษิณาคาร (พื้นที่ 560 ตารางเมตร) โดยมีบุคลากรรองรับดังนี้  อาจารย์แพทย์แผนไทย 12 คน แพทย์แผนไทย 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3 คน เจ้าหน้าที่บริหารงาน 2 คน (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2568-2569) เป็นช่วงของการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล มีขนาดพื้นที่ 3,446 ตารางเมตร และจัดหาครุภัณฑ์  สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 30 เตียง (งบประมาณ 121,749,400 บาท)

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2571) ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 3,995 เมตร  และเปิดให้บริการ 8 คลินิก (การแพทย์แผนไทย 7 คลินิก  การแพทย์แผนจีน 1 คลินิก) ได้แก่ คลินิกอาการปวดเรื้อรัง  คลินิกอัมพฤกษ์อัมพาต  คลินิกสะเก็ดเงิน คลินิกมารดาหลังคลอด  คลินิกบำบัดยาเสพติด คลินิกลมปะกัง  คลินิกประทินโฉม คลินิกแพทย์แผนจีน  ให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง (งบประมาณ 118,587,000 บาท)

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2572) ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 2,327 ตารางเมตร  (พื้นที่รวมทั้งหมด 10,328 ตารางเมตร)  ขยายขนาดของโรงพยาบาลเป็นขนาด 100 เตียง (งบประมาณ 67,017,600 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ  หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 609613

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics