มหาวิทยาลัยทักษิณ  MOU สถานประกอบการให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ  มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วม…

Read More