ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 12 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันและการช่วยเหลือประชาชน

ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่  12 ประชุมศูนย์ปฏิบัติก…

Read More