(บพท.) ติดตามการขับเคลื่อน “โนรา” วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่..เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(บพท.) ติดตามการขับเคลื่อน “โนรา” วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่..เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ติดตาม…

Read More