“ทหญ. จิตอาสา พัฒนาชุมชน” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ

  วันที่ 24 กันยายน 2562  นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำน…

Read More