จังหวัดสงขลา ยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง

จังหวัดสงขลา ยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 เพื่…

Read More