จังหวัดสงขลา พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

จังหวัดสงขลา พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสทิ…

Read More