คณะนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

ประธาน “ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”โดย รศ.ดร.ภิ…

Read More