กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์

    กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 …

Read More