ศอ.บต. จัดค่ายพุทธบุตร สืบสานสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้-เยาวชน 114 คน ร่วมเป็นสะพานเผยแพร่คำสอนศาสนาที่ถูกต้อง

ศอ.บต. จัดค่ายพุทธบุตร สืบสานสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้-เยาวชน 114 คน ร่วมเป็นสะพานเผยแพร่คำสอนศาสนาที่ถูกต้อง

ศอ.บต. จัดค่ายพุทธบุตร สืบสานสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้-เยาวช…

Read More

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ มอบเงิน 400,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาส

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ มอบเงิน 400,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาส

             นพ.ตนุพล วิร…

Read More

“อาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ” นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

“อาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ” นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

“อาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ” นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.…

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบความรู้สาขาช่างไฟฟ้าอาคาร โชว์ศักยภาพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบความรู้สาขาช่างไฟฟ…

Read More

ไอแบงก์ ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs” พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ

ไอแบงก์ ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SME…

Read More